• سوله های پشتیبانی سازمان صنایع دفاع (پروژه شهید کلاهدوز)
  • سالن های نمایندگی و تعمیرگاه های مجاز ایران خودرو در استان گیلان
  • پروژه سوله های گروه نجاتی -آناتا- (اجرا شده در شرکت سولیران)
  • سوله بحران منطقه 2 شهرداری تهران
  • سوله بحران منطقه 9 شهرداری تهران
  • سوله بحران منطقه 6 شهرداری تهران
  • سوله بحران منطقه 8 شهرداری تهران
  • سوله بحران منطقه 22 شهرداری تهران
  • سوله یادگار امام شهرداری تهران
  • سوله معلم شهرداری تهران