آزمایش موردی بتن

 •  کنترل روانی بتن (اسلامپ گیری)
 •  انجام نمونه گیری های قالبی و عودت به آزمایشگاه دفتر مرکزی
 •  عمل آوری و تعیین مقاومت در سنین 7 و 28 روزه
 •  ارائه گزارشات شفاف و واقعی

آزمایش میلگرد و آهن

 •  انجام تست کشش میلگرد
 •  انجام تست خمش میلگرد
 •  انجام تست آنالیز شیمیایی آهن
 •  انجام تست کشش میلگرد جوش سر به سر
 •  انجام تست خمش میلگرد جوش سر به سر
 •  انجام تست کشش میلگرد کوپلینگ
 •  انجام تست خمش میلگرد کوپلینگ

آزمایش مقیم بتن

 •  کنترل مصالح شامل انجام دانه بندی، ارزش ماسه ای، حدود اتربرگ، درصد شکستگی زمان گیرش سیمان
 • ارائه طرح اختلاط با توجه به مصالح موجود
 •  کنترل افزودنی های بتن
 •  کنترل روانی بتن (اسلامپ گیری) هر میکسر
 • انجام نمونه گیری 5 قالبه و مطابق با استاندارد آبا
 •  عمل آوری و تعیین مقاومت بتن در سنین 7 و 28 روزه در آزمایشگاه محل پروژه
 •  بایگانی نمونه جهت شکست 90 روزه یا شاهد
 •  ارائه گزارش شفاف تایید یا عدم تایید نمونه بتن

خدمات جنبی آزمایش بتن

 •  مغزه گیری (کرگیری) از بتن سخت شده
 •  تعیین میزان هوای بتن
 •  تست خمش بتن
 •  تست التراسونیک بتن
 •  تست آرماتوریابی
 •  تعیین کاور بتن
 •  انجام FRP و تقویت مقاطع بتنی