نظارت و خدمات آزمایشگاهی

بازرسی جوش

  • بازرسی جوش و تستهای غیر مخرب
  • نظارت مقیم جوش
  • نظارت عالیه جوش

تست بتن

 • آزمایش موردی بتن
 • آزمایش مقیم بتن
 • خدمات آزمایش بتن
 • آزمایش میلگرد و آهن

ژئوتکنیک

  • مطالعات ژئوتکنیک
  • مطالعات ژئوفیزیک و ژئوالکتریک