عنوان پروژه: طرح توسعه پالایشگاه آبادان
کارفرما: کنسرسیوم-شرکت سکاف
مشاور: ODCC
تاریخ شروع: سال 99
تناژ پروژه: 4500تن
محل ساخت: کارخانه پاراگ واقع در شمس آباد

سازه پالایشگاه پایاراد