عنوان پروژه: ساخت استراکچر مرکز تقلیل فشار گاز خیرگو
کارفرما: شرکت ملی گاز ایران-شرکت سکاف
مشاور: راهبرد انرژی
محل اجرا: استان فارس
تاریخ شروع: 1399/04/01
تناژ پروژه: 120 تن
محل ساخت: کارخانه شماره 1 واقع در شورآباد