پروژه های آزمایشگاهی

کارفرما : گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما : گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما : جناب آقای جلیلی

کارفرما : جناب آقای نوری

کارفرما : جناب آقای خوش رفتار

کارفرما : جناب آقای آینه وند

کارفرما : جناب آقای یعقوبی

کارفرما : سرکار خانم یعقوبی

کارفرما : جناب آقای موسوی

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : سیمان دلیجان

کارفرما : کشتیرانی خط جنوب

کارفرما : جناب آقای حاجی بابایی

کارفرما : جناب آقای یاری

کارفرما : شرکت دینو

کارفرما : جناب آقای مهندس حسنی

کارفرما : سرکار خانم افراشته

کارفرما : جناب آقای حیدریان

کارفرما : جناب آقای کولیوند

کارفرما : شرکت رستا فن ارتباط

کارفرما : 

کارفرما : مهندس پژمان جوزی

کارفرما : مهندس انصاری-گروه تات

کارفرما : مهندس پژمان جوزی

کارفرما : مهندس پژمان جوزی

کارفرما : شرکت سازه یاران

کارفرما : شرکت توسعه عمران امید

کارفرما : شرکت توسعه عمران امید

کارفرما : گروه معماری هفت

کارفرما : شرکت طرح و پویش

کارفرما : جناب آقای  اصفهانیان

کارفرما : جناب آقای  اصفهانیان

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

کارفرما : جناب آقای اسکندانی

کارفرما : جناب آقای قادری و شرکا

کارفرما : جناب آقای پژمان جوزی

کارفرما : شرکت ناجی سازان امین

کارفرما : نمک آبرود

کارفرما : جناب آقای حدادی

کارفرما : شرکت شمس عمران

کارفرما : شرکت هوپاد دریا

کارفرما : شرکت آرمان شهر فدک

کارفرما : گروه مهندسی امامی

کارفرما : گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما : گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما : گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما : گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما : گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما : گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما : گروه مهندسی تات

کارفرما : گروه مهندسی تات

کارفرما : گروه مهندسی تات

کارفرما : گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما : گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما : جناب آقای منصورزاده

کارفرما : جناب آقای آقامحمدی

کارفرما : جناب آقای آقامحمدی

کارفرما : جناب آقای ریاضی

کارفرما : جناب آقای طباطبایی

کارفرما : جناب آقای جواهرچی

کارفرما : جناب آقای جباری

کارفرما : جناب آقای میر احمد پور

کارفرما : جناب آقای منافی و جعفری

کارفرما : جناب آقای منافی 

کارفرما : جناب آقای ترجمان

کارفرما : جناب آقای کاوه

کارفرما : جناب آقای سماواتی

کارفرما : جناب آقای سماواتی

کارفرما : جناب آقای زندی

کارفرما : جناب آقای زجاجی و جواهرچی

کارفرما : جناب آقای امیری

کارفرما : جناب آقای سبزیان

کارفرما : جناب آقای لواسانی

کارفرما : جناب آقای زند قشلاقی

کارفرما : جناب آقای مستعلمی

کارفرما : شرکت رستا فن ارتباط

کارفرما : معاونت مهندسی

کارفرما : معاونت مهندسی

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما : بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما : بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما : بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما : بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما : کشتیرانی خط جنوب

کارفرما : کشتیرانی خط جنوب

کارفرما : گروه مهندسی جوزی

کارفرما : گروه مهندسی جوزی

کارفرما : گروه مهندسی بام

کارفرما : جناب آقای شکری

کارفرما : جناب آقای آهنج

کارفرما : جناب آقای ابراهیمی

کارفرما : جناب آقای فراهانی

کارفرما : جناب آقای جعفری

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : الکترو فیلتر

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت