پروژه های آزمایشگاهی

کارفرما: گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما: گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما: جناب آقای جلیلی

کارفرما: جناب آقای نوری

کارفرما: جناب آقای خوش رفتار

کارفرما: جناب آقای آینه وند

کارفرما: جناب آقای یعقوبی

کارفرما: سرکار خانم یعقوبی

کارفرما: جناب آقای موسوی

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: سیمان دلیجان

کارفرما: کشتیرانی خط جنوب

کارفرما: جناب آقای حاجی بابایی

کارفرما: جناب آقای یاری

کارفرما: شرکت دینو

کارفرما: جناب آقای مهندس حسنی

کارفرما: سرکار خانم افراشته

کارفرما: جناب آقای حیدریان

کارفرما: جناب آقای کولیوند

کارفرما: شرکت رستا فن ارتباط

کارفرما:

کارفرما: مهندس پژمان جوزی

کارفرما: مهندس انصاری-گروه تات

کارفرما: مهندس پژمان جوزی

کارفرما: مهندس پژمان جوزی

کارفرما: شرکت سازه یاران

کارفرما: شرکت توسعه عمران امید

کارفرما: شرکت توسعه عمران امید

کارفرما: گروه معماری هفت

کارفرما: شرکت طرح و پویش

کارفرما: جناب آقای  اصفهانیان

کارفرما: جناب آقای  اصفهانیان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

کارفرما: جناب آقای اسکندانی

کارفرما: جناب آقای قادری و شرکا

کارفرما: جناب آقای پژمان جوزی

کارفرما: شرکت ناجی سازان امین

کارفرما: نمک آبرود

کارفرما: جناب آقای حدادی

کارفرما: شرکت شمس عمران

کارفرما: شرکت هوپاد دریا

کارفرما: شرکت آرمان شهر فدک

کارفرما: گروه مهندسی امامی

کارفرما: گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما: گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما: گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما: گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما: گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما: گروه توسعه مهندسی بام

کارفرما: گروه مهندسی تات

کارفرما: گروه مهندسی تات

کارفرما: گروه مهندسی تات

کارفرما: گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما: گروه مهندسی پژمان جوزی

کارفرما: جناب آقای منصورزاده

کارفرما: جناب آقای آقامحمدی

کارفرما: جناب آقای آقامحمدی

کارفرما: جناب آقای ریاضی

کارفرما: جناب آقای طباطبایی

کارفرما: جناب آقای جواهرچی

کارفرما: جناب آقای جباری

کارفرما: جناب آقای میر احمد پور

کارفرما: جناب آقای منافی و جعفری

کارفرما: جناب آقای منافی 

کارفرما: جناب آقای ترجمان

کارفرما: جناب آقای کاوه

کارفرما: جناب آقای سماواتی

کارفرما: جناب آقای سماواتی

کارفرما: جناب آقای زندی

کارفرما: جناب آقای زجاجی و جواهرچی

کارفرما: جناب آقای امیری

کارفرما: جناب آقای سبزیان

کارفرما: جناب آقای لواسانی

کارفرما: جناب آقای زند قشلاقی

کارفرما: جناب آقای مستعلمی

کارفرما: شرکت رستا فن ارتباط

کارفرما: معاونت مهندسی

کارفرما: معاونت مهندسی

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما: بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما: بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما: بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما: بنیاد تعاون وزارت دفاع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کارفرما: کشتیرانی خط جنوب

کارفرما: کشتیرانی خط جنوب

کارفرما: گروه مهندسی جوزی

کارفرما: گروه مهندسی جوزی

کارفرما: گروه مهندسی بام

کارفرما: جناب آقای شکری

کارفرما: جناب آقای آهنج

کارفرما: جناب آقای ابراهیمی

کارفرما: جناب آقای فراهانی

کارفرما: جناب آقای جعفری

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: الکترو فیلتر

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت