پروژه های اجرائی

کارفرما : گروه سرمایه گذاری تراس

کارفرما : شرکت ODCC

کارفرما : گروه سرمایه گذاری تراس

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران – شرکت سکاف

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران – شرکت سکاف

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران NIOEC – کنسرسیوم

کارفرما : شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 6

کارفرما : شهرداری منطقه 3