پروژه های اجرائی

کارفرما: گروه سرمایه گذاری تراس

کارفرما: شرکت ODCC

کارفرما: گروه سرمایه گذاری تراس

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران-شرکت سکاف

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران-شرکت سکاف

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران NIOEC -کنسرسیوم

کارفرما: شهرداری منطقه18

کارفرما: شهرداری منطقه6

کارفرما: شهرداری منطقه3