پروژه های نظارتی

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران NIOEC-کنسرسیوم
شرح خدمات: طراحی مدل،مدیریت ساخت و بهینه سازی قطعات فلزی

کارفرما: 
شرح خدمات: 

کارفرما: 
شرح خدمات: 

کارفرما: جناب آقای مصطفی انصاری
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: جناب آقای مصطفی انصاری
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سیمان تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: بانک ملت و بخش خصوصی
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: صنایع دفاع
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: ایران خودرو
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: جناب آقای نجاتی
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 2 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 9 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 9 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 8 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 10 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: شهرداری منطقه 10 تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات: طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه