پروژه های نظارتی

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران NIOEC – کنسرسیوم
شرح خدمات : طراحی مدل ، مدیریت ساخت و بهینه سازی قطعات فلزی

کارفرما : 
شرح خدمات : 

کارفرما : 
شرح خدمات : 

کارفرما : جناب آقای مصطفی انصاری
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : جناب آقای مصطفی انصاری
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سیمان تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : جهاد دانشگاهی علم و صنعت
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : بانک ملت و بخش خصوصی
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : صنایع دفاع
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : ایران خودرو
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : جناب آقای نجاتی
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 2 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 9 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 9 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 10 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : شهرداری منطقه 10 تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه

کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرح خدمات : طراحی سازه و نظارت سازه و ابنیه